W przyszłym roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów: geodezja i kartografia.

 

Geodezja i kartografia


Oferta studiów na kierunku geodezja i kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do geodezji i kartografii. Główny nacisk stawiany będzie na  pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi, jak również obsługę projektów budowlanych i górniczych.

Program odpowiada krajowym i zagranicznym standardom kształcenia na kierunkach geodezyjnych oraz potrzebom pracodawców takich jak: przedsiębiorstwa, biura projektowe, administracja publiczna oraz inne instytucje.
Studenci geodezji i kartografii w trakcie zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz praktyków, zdobędą uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. W trakcie ćwiczeń będą korzystać z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych i opracowywania map numerycznych i systemów informacji przestrzennej.

Absolwenci tych kierunków będą przygotowani w szczególności do:
– prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej, kartografii, systemów katastralnych oraz systemów informacji przestrzennych,
– posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów: geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
– przetwarzania wyników takich pomiarów oraz praktycznego wykorzystywania wyników pomiarów i obliczeń geodezyjnych.

Umiejętności uzyskane w toku studiów inżynierskich pozwolą skutecznie konkurować absolwentom na dynamicznym rynku pracy i umożliwią podjęcie pracy przy geodezyjnej obsłudze górnictwa podziemnego i odkrywkowego, w realizacji inwestycji inżynierskich (drogowych, wodnych, tunelowych), przy projektowaniu, budowie i obsłudze systemów informacji przestrzennej, a także w urzędach administracji publicznej i w biurach projektowych.

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują także do podjęcia studiów II stopnia – magisterskich.

Informacje o kierunku można znaleźć na stronach:
http://www.portal.pwr.wroc.pl
http://www.wggg.pwr.wroc.pl

Geodezja i kartografia