Bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej wymaga specjalnych środków, żeby przedstawić jego różnorodność i pierwotny charakter. Mapa “Puszcza Białowieska” 1:40000 wydawnictwa PRYZMAP łamie stereotypy dotyczące wizualizacji kartograficznej. To pierwsza z serii map “Puszcze Polski” kierowanej do turystów świadomych przyrodniczego dziedzictwa, ekologów i leśników.

Opracowanie powstało w opensource’owym oprogramowaniu QGIS i poza zaktualizowanym stanem dróg uwzględnia:

  • informacje o typie sie­dli­sko­wym lasu, gatun­ku domi­nu­ją­cym w wydzie­le­niach i wie­ku drze­wo­stanu,
  • zróż­ni­co­wa­nie wil­got­no­ścio­we terenu,
  • wystę­po­wa­nie kluczowych gatunków flory i fauny,
  • prze­bieg szla­ków tury­stycz­nych, nor­dic wal­king i rowe­ro­wych oraz ście­żek dydak­tycz­nych,
  • bazę noc­le­go­wą i infra­struk­tu­rę tury­stycz­ną,
  • siatkę WGS84 przydatną dla użytkowników urządzeń GPS,
  • tłumaczenie na język angielski.

Dodatkowo na odwrocie znajdują się szczegółowe plany Bia­ło­wieży i Haj­nówki w skali 1:20000, mapa ogra­ni­czeń w ruchu oraz klucz do ozna­cza­nia drzew.
Mapa dostępna jest w księgarniach geograficznych, w Białowieskim Parku Narodowym i u regionalnych przewodników turystycznych oraz na stronie wydawnictwa www.pryzmap.pl.

cover