Działająca przy Głównym Geodecie Kraju Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych opracowała „Urzędowy wykaz nazw  państw i terytoriów niesamodzielnych” – wydanie trzecie. Opracowywanie i publikowanie wykazów nazw geograficznych wynika z realizacji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma na celu ujednolicenie nazewnictwa geograficznego używanego w relacjach oficjalnych, a także publikacjach kartograficznych, podręcznikach, prasie i innych środkach masowego przekazu. Nazwy geograficzne spełniają ważną rolę informacyjną. Wobec zachodzących w świecie zmian politycznych konieczne jest publikowanie oficjalnych, aktualnych wykazów nazewniczych.

Klikając na mapę uzyskasz dostęp do pliku: Urzedowy-wykaz-mapa.pdf (5,1 MB).

GUGiK_urzedowy_wykaz_mapaW Urzędowym wykazie nazw państw i terytoriów niesamodzielnych umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym. Podano poprawną pisownię nazw krajów i ich stolic, którą Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) zaleca do powszechnego użytku w polskich tekstach – w encyklopediach, przewodnikach turystycznych, podręcznikach, pracach pisanych w celu otrzymania stopnia naukowego, w prasie i mediach elektronicznych, a zwłaszcza na mapach. Publikacja uwzględnia uchwały Komisji podjęte do dnia 4 listopada 2015 roku.

Więcej informacji > http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/nowe-wydanie-urzedowego-wykazu-nazw-panstw