Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele  średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p. Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Podczas dwudniowych obrad omawiane były następujące zagadnienia:

  • Rozwój geodezji i kartografii,
  • Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii i dyscyplin pokrewnych na poziomie wyższym,
  • Szkolnictwo zawodowe w zakresie geodezji na poziomie średnim,
  • Doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów,
  • Kształcenie zawodowe vs. potrzeby biznesu.

Nie mniejszą dyskusję, kontynuowaną także w kuluarach wywołały, równoległe sesje warsztatowe:

Kształcenie geodetów na poziomie średnim – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, oczekiwanymi zmianami w tym zakresie oraz ich wpływem na kształcenie techników geodetów, a także mającym propozycje modyfikacji programu kształcenia zawodowego,

Doskonalenie zawodowe – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym dostosowaniem programów szkoleń planowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do rzeczywistych (obecnych i przewidywanych) potrzeb pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także osobom zainteresowanym dyskusją nad potrzebą wprowadzenia szkoleń systemowych i ich kształtem.

Wypracowane w trakcie obrad wnioski są dostępne w materiałach opublikowanych przez GUGiK.

Organizatorami Forum był Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Konwentem Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej oraz Polską Geodezją Komercyjną.