W dniach 6 – 24 czerwca 2016 w gmachu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (d. Pałac Raczyńskich), ul. Długa 7 będzie prezentowana wystawa miejskich map wielkoskalowych pod tytułem „Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku”. Na wystawie zostaną pokazane kartografika mniejszych miast Rzeczypospolitej, mniej znane i rzadziej wystawiane. Jednakże wiele z tych map było sporządzanych przez wybitnych geometrów, kartografów i urbanistów, dlatego też dokładnością pomiaru i techniką wykonania nie ustępują one sporządzonym w tym samym czasie mapom miast dużych. Na wystawie znajdą się dzieła kartograficzne m.in. profesora Akademii Krakowskiej Jana Gostumiowskiego, naczelnych architektów Rzeczypospolitej Jakuba Fontany i Dominika Merliniego oraz geometrów królewskich Franciszka Goszczyckigo, Antoniego Ditiuk Jędrzejewskiego i Tymoteusza Nowickiego.

wielka kartografia małych miast

Wystawa zostanie podzielona na dwie części. Pierwszą będą stanowiły oryginały map wielkoskalowych z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Natomiast drugą część kopie map ze zbiorów AGAD, Archiwum Narodowego w Krakowie i Archiwum Państwowego Warszawy przedstawione na planszach. Wśród pokazanych kartografików znajdą się także panoramy i plany półperspektywiczne miast, pomimo, że nie są zaliczane do prac kartograficznych, stanowią ważne źródło do poznania przestrzeni miejskiej.

Projekt jest realizowany w ramach Międzynarodowego Roku Mapy (MRM) i został dofinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wystawę przygotowało Archiwum Główne Akt Dawnych, uczestniczące w pracach Komitetu Krajowego MRM. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest kierownik Oddziału Kartografii AGAD dr Henryk Bartoszewicz. Wydanie katalogu wystawy sfinansowała Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora w Pułtusku. Promocję projektu zapewnia miesięcznik „Geodeta”, portal Geoforum.pl oraz strony internetowe AGAD i Komitetu Krajowego MRM.

źródło: RokMapy.pl