Inicjatywa Międzynarodowego Roku Mapy

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (MAK) podjęła już w 2011 roku inicjatywę ustanowienia Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). W celu wsparcia tej inicjatywy utworzono Grupę Roboczą MAK ds. Międzynarodowego Roku Mapy, której przewodniczenie powierzono Bengtowi Rystedtowi, byłemu Prezydentowi MAK. Inicjatywa ta uzyskała poparcie Zgromadzenia Ogólnego MAK w Paryżu oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

rok-mapy-w-polsce

Podczas Międzynarodowego Roku Mapy przewiduje się następujące formy działalności:

 • opracowanie i publikacja popularnego podręcznika kartografii
 • organizowanie imprez promocyjnych w krajach członkowskich MAK
 • wsparcie inicjatywy w formie różnych przedsięwzięć organizowanych przez komisje MAK
 • włączenie do inicjatywy MAK jej siostrzanych organizacji międzynarodowych
 • opracowanie materiałów informacyjnych o inicjatywie Międzynarodowego Roku Mapy

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć związanych z organizacją Międzynarodowego Roku Mapy jest wydanie popularnego podręcznika o mapie Świat Map. Jest on przeznaczony do wykorzystania przez uczniów w procesie edukacji szkolnej, ale także dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych mapa, jako popularną formą przekazu informacji. Celem tej książki jest zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat wykorzystywania i wytwarzania map i informacji geograficznej . Określono już następujący zakres treści tej publikacji:

 • Wprowadzenie
  • Przedmowa (Prezydent MAK – Gartner)
  • Przedmowa (Grupa Robocza)
 • Streszczenie
 • Jak opracowywać mapy
 • Jak używać mapy
 • Jak prezentować mapy
 • Informacja geograficzna
 • Edukacja i inne informacje

Pierwsza wersja książki została opublikowana w formie elektronicznej, na stronie głównej poświęconej MRM (http://mapyear.org/the-world-of-maps-overview) . W dalszej kolejności przewidywany jest niskobudżetowy druk tego podręcznika.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Dreźnie w sierpniu 2013 roku odbyło się spotkanie członków narodowych MAK poświęcone głównie inicjatywie Międzynarodowego Roku Mapy. Przewodniczący Grupy Roboczej, Bengt Rystedt przedstawił podjęte działania oraz omówił wraz Ferjanem Ormelingiem kształt popularnego podręcznika kartografii, o którym mowa powyżej.
Uzgodniono, że członkowie narodowi MAK podejmą odpowiednie działania promocyjne na rzecz Międzynarodowego Roku Mapy na terenie swoich krajów. Do dnia 1 maja 2015 roku do inicjatywy MRM przystąpiły 22 kraje, w tym Polska jako siódmy w kolejności zgłoszenia. W styczniu 2015 roku w Polsce powstał Krajowy Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy. Główny Geodeta Kraju dr inż. Kazimierz Bujakowski objął swoim patronatem obchody Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce.

Więcej na temat MRM

Cele Międzynarodowego Roku Mapy

 • Uczynić mapę bardziej widoczną dla obywateli i uczniów w świecie
 • Pokazać jak mapy mogą być używane w społeczeństwie
 • Pokazać jak technologia informacyjna może wspomagać dostęp do geoinformacji i jak przy jej pomocy można samemu opracowywać mapy
 • Zaprezentować różne typy map i ich produkcję
 • Pokazać rozwój techniczny opracowania i produkcji map i atlasów
 • Wykazać potrzebę trwałego rozwoju IIP
 • Rozszerzyć nabór studentów na studia kartograficzne
 • MRM stanie się znakiem markowym i wzmocni postrzegalność MAK

Czym jest MRM

 • MRM jest formą ogólnoświatowego festiwalu mapy i promowania jej unikalnej roli w naszym świecie.
 • MRM jest okazją to zademonstrowania, zgłębiania i praktykowania sztuki, nauki i technologii opracowania i użytkowania map oraz informacji geograficznej
 • Dzięki wsparciu ONZ, MRM stanowi okazję do międzynarodowego, interdyscyplinarnego, naukowego i społecznego wzmocnienia wagi oraz znaczenia map i informacji geograficznej we współczesnym świecie
 • Najważniejszym dorobkiem MRM będą nowe rzesze kartografów, badaczy geoinformacji i pasjonatów map, a także spodziewany wzrost zainteresowania środowisk zawodowych, uczniów, grup społecznych i decydentów na całym świecie

źródło: http://www.rokmapy.pl/