codgik_logo

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jana Olbrachta 94B
01-102 Warszawa21

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) został utworzony w 1990 r. Na przestrzeni lat przynależność organizacyjna CODGiK ulegała wielokrotnym zmianom. ZARZĄDZENIEM NR 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, została utworzona instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 28 grudnia 2010 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373937 i w tej formie organizacyjnej funkcjonuje do dzisiaj.

Zarządzeniem nr 25 Głównego Geodety Kraju z dnia 15 grudnia 2010 r, zmienionym Zarządzeniem Nr 14 Głównego Geodety Kraju z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został wprowadzony statut CODGiK definiujący zakres działalności.

Przedmiot działalności podstawowej CODGiK stanowi wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych Głównemu Geodecie Kraju i określonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w zakresie:

  • baz danych i systemów zarządzania centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • systemów informacji o terenie o zasięgu ogólnopaństwowym,
  • Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
  • utrzymania serwerów katalogowych i serwerów metadanych,
  • tworzenia i obsługi usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • wdrażania i utrzymywania rozwiązań technicznych zapewniających określoną przepisami wydajność i dostępność serwisów geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
  • dostępności i ciągłości działania systemów teleinformatycznych
  • bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • szkoleń użytkowników i podmiotów współtworzących infrastrukturę informacji przestrzennej.

źródło: http://codgik.gov.pl/index.php/o-codgik/informacje-ogolne.html

Kontakt

telefon: 0 22 532 25 01
fax: 0 22 532 25 96
e-mail: codgik@codgik.gov.pl